مدیریت واداره مراکز درمانی

مشاوره در تاسیس و راه اندازی و اداره مراکز درمانی
 
چک لیست بازدید از مراکز دندانپزشکی

  چ  چک لیست بازدید از درمانگاه دندانپزشکی و یا درمانگاه دارای بخش دندانپزشکی

  معاونت درمان / اموردرمان دردندانپزشکی

  تاریخ وساعت بازدید(1) :              بازدید (2):              بازدید(3):                    عنوان مجوز:

                   بازدید (4):               بازدید(5):             بازدید (6):                    شماره مجوز:

  نام ونام خانوادگی مدیر درمانگاه:

  نام ونام خانوادگی مسئول (مسئولین )فنی :                                                تاریخ صدورمجوز:

  درمانگاه دندانپزشکی  / درمانگاه دارای بخش دندانپزشکی                               تاریخ اعتبار مجوز:

  آدرس وشماره تلفن:                                                                             محل اعتبار مجوز:

  

  زیربنای درمانگاه ........ مترمربع - تعداد یونیت ...... دستگاه - ظرفیت دستگاه اتوکلاو ......... لیتر

 

  مشخصات دندانپزشکان وپرسنل شاغل: ٭

  نام ونام خانوادگی دندانپزشک

  شماره کد

 

  نام ونام خانوادگی پرسنل

  عنوان

  شماره کد

 

 

 

 

 

 

 

 

  - مدارک واطلاعات مربوط به پرسنل دندانپزشکی رابه موقع اعلام نموده است . بلی / خیر

  - دردرمانگاه اخلاق پزشکی رعایت میگردد . بلی / خیر

 

 

  ردیف

                                          تاریخ بازدید

  موضوع

 

 

 

 

 

 

  الف

  تابلومشخصات دندانپزشکان درمحل نصب است . 4

  (نام وزمان فعالیت)

 

 

 

 

 

 

  ب

حفظ ونگهداری اسناد بامسئول مربوطه انجام میشود. 4

 

 

 

 

 

 

  ج

  پرستار دندانپزشکی درمرکزفعالیت می کند. 4

 

 

 

 

 

 

  د

  نیروی انسانی شاغل باتعداد یونیت هم خوانی دارد. 4

 

 

 

 

 

 

  ه

  رعایت 10 مترمربع فضابرای هریونیت شده است. 4

 

 

 

 

 

 

  و

  فضای مجزا برای رادیولوژی وجود دارد. 4

  1-6 شرایط اتاق رادیولوژی استاندارداست

 

 

 

 

 

 

  2-6 تائید سازمان انرژی اتمی رادارد 4

  ز

  فضای مجزا برای انتظار وپذیرش وجود دارد 4

 

 

 

 

 

 

  ح

  فضای مجزابرای نگهداری مدارک پزشکی وجود دارد. 4

 

 

 

 

 

 

  ط

  فضای مجزا برای اتاق استریلیزاسیون وجود دارد. 4

 

 

 

 

 

 

  ٭ درصورت تغییراین اطلاعات درهربازدید نسبت به بازدید قبلی درقسمت خالی انتهای چک لیست باشماره بازدید قیدشود.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ردیف

                                                  تاریخ بازدید

  موضوع

 

 

 

 

 

 

  1

  مسئول فنی درمحل کار حضور دارد.

 

 

 

 

 

 

  2

  دندانپزشک یادندانپزشکان شاغل دارای پروانه مطب می باشند.(1)

 

 

 

 

 

 

  توضیحات:

 

 

 

 

  3

  مدارک دندانپزشک ( دندانپزشکان ) به معاونت درمان دانشگاه ارسال شده است.(2)

 

 

 

 

 

 

  توضیحات:

 

 

 

 

  4

  افراد غیرصلاحیت دار درمحل فعالیت نمی کنند. (3)

 

 

 

 

 

 

  توضیحات:

 

 

   

  5

  افراد شاغل ( دستیار ، منشی ، خدمه ) به وظایف آشنا وکنترل عفونت را رعایت می کنند. (3)

 

 

 

 

 

 

  6

  افراد شاغل برعلیه هپاتیت B واکسینه شده اند. (3)

 

 

 

 

 

 

  7

  اصل مجوز درمانگاه درمحل قابل رویت نصب است .(4)

 

 

 

 

 

 

  8

ازعناوین مجاز درتابلو وسرنسخه استفاده شده است.(4)

 

 

 

 

 

 

  9

  تعرفه مصوب رعایت می شود.

 

 

 

 

 

 

  توضیحات :

 

 

 

 

  10

  پرونده بیماران واسناد مربوطه ، همراه باثبت کامل اطلاعات موجود است .

  1 -10) دفترثبت بیماران وجود دارد.

  2-10) بایگانی پرونده واسناد منظم است.

 

 

 

 

 

 

 

  11

  ازتبلیغات خارج ازشرح وظائف وغیرقانونی استفاده نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

  12

  ازابزار وتجهیزات استاندارد استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

  13

  ازمواد مصرفی تاریخ دار ومجاز استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

  14

  ازوسایل یکبار مصرف استفاده می شود. (5)

 

 

 

 

 

 

 

  15

  محل مجهز به دستگاه فورواتوکلاو است.

 

 

 

 

 

 

 

  16

  مراحل شستشو ، ضدعفونی واستریل درست انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

  17

سرسوزنها ووسایل نوک تیز به روش صحیح و بهداشتی جمع ومعدوم میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

  18

  برای هربیمار ازتجهیزات استریل استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

  19

  بهداشت محیط

  1-19) ازسطل زباله درب داراستفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

  2-19) ازکیسه زباله (ترجیحا" زردرنگ ) استفاده شده است.

 

  3-19) سیستم گرمایش وسرمایش مناسب است.

 

  4-19) کپسول اطفاء حریق موجود است.

 

  5-19) دستشوئی درمحل اتاق کارنصب است.

 

  6-19) محل جداگانه برای شستشوی وسایل کثیف وجود دارد.

 

  7-19) سرویس بهداشتی مناسب است.

 

  8-19 ) دردستشوئی صابون ومایع ودستمال کاغذی وجود دارد.

 

  9-19) جیوه اضافی بطور صحیح جمع ومعدوم می شود.

 

  10-19) تهویه مناسب درمحل کارنصب است.

 

  20

  وسایل کافی درمواقع بروز موارد اورژانس موجود است.

  (کپسول اکسیژن ، آمبوبگ ، ایروی ، دستگاه فشارخون، گوشی و داروهای اورژانس ) (6)

 

 

 

 

 

 

 

  21

  حفاظت شخصی

  1-21) از دستکش لاتکس ، ماسک مناسب ، عینک وشیلد وروپوش تمیزاستفاده می شود. (7)

 

 

 

 

 

 

 

  2-21) ازگوشی محافظ گوش استفاده می شود.

 

  22

مراجعین ازخدمات دندانپزشک رضایت مند هستند (7)

 

 

 

 

 

 

 

  23

 درصورت داشتن بخش دندانسازی آئین نامه مربوطه رعایت می شود. (8)

 

 

 

 

 

 

 

  24

  مشکل یامشکلات بازدید قبلی دراین بازدید رفع شده است.

 

 

 

 

 

 

 

  جمع امتیاز

 

 

 

 

 

 

  


  

 

  شماره بازدید

  مهروامضاء مسئول فنی

  مهروامضاء دندانپزشک (دندانپزشکان )

  امضاء کارشناس یاکارشناسان نظارتی

  بازدید 1

  

  

  

  بازدید2

  

  

  

  بازدید3

  

  

  

  بازدید4

  

  

  

  بازدید5

  

  

  

  بازدید6

  

  

  

  کد بندی امتیازات:

  بلی کد 1 (یک )    خیر کد 0 (صفر)

 

  توضیحات:

  1- درصورت داشتن پروانه مطب برای هردندانپزشک یک امتیاز تعلق گرفته میشود وبه تعداد دندانپزشکی تقسیم می شود.
1( امتیاز به ازاء هردندانپزشک دارای پروانه مطب / تعداد دندانپزشکان شاغل ) درقسمت توضیحات افراد فاقد پروانه مطب ذکر شود.

  2- درصورت ارسال مدارک به ازاء افراد بصورت کسرروبرو امتیازتعلق می گیرد. (مجموع امتیاز به ازاء ارسال مدارک هردندانپزشک / تعداد دندانپزشکان شاغل )درقسمت توضیحات مدارک افرادی که ارسال نشده است ذکر شود

  3- درصورت وجود افراد با کد 0 موارد درتوضیحات آورده شود.

  4- مخصوص درمانگاه های دندانپزشکی.

  5- سرساکشن ، پوشش توربین وپرآر ، پیش بند ولیوان یکبارمصرف ، پوشش یونیت (برای هرمورد 2/0 امتیازدرنظرگرفته میشود.)

  6- دردرمانگاه عمومی ترایلی اورژانس درمانگاه بررسی شود( درصورت کامل بودن امتیاز تعلق گیرد.)

  7- 25/0 امتیاز برای هرمورد . درصورت فعالیت همزمان بیش ازیک دندانپزشک مورد ها بصورت امتیاز برای هرکد فرد ذکر شود. بعنوان مثال (1) 1 ،(2)75/0 نشان میدهد امتیاز کامل کد فردشماره یک به اوتعلق گرفته است وکد فرد 2 ، 75/0 امتیاز راکسب نموده است.

  8- این آئین نامه مربوط به کنترل عفونت – اشتغال افراد مجاز ووجود فضای جداگانه وحفاظت فردی میباشد( برای هرمورد یک امتیاز ودرمجموع 4 امتیاز برای ردیف 23 منظور گردد.